Actualitat Normativa

Actualitat Normativa

Real Decret 742/2016, de 30 de desembre, pel qual es fixa el salari mínim interprofessional per a 2017.


Amb aquest Real Decret es procedeix a establir les quantitats que regularan en els treballadors fixes, eventuals o temporals i les treballadores de la Llar.
Les noves quantitats, que representen un increment del vuit per cent respecte de les vigents entre l'1 de Gener i el 31 de Desembre de 2016, són el resultat de prendre en consideració de forma conjunta tots els factors contemplats a l'article 27.1 del text refós de la Llei de l'Estatut de Treballadors i tenen en compte el que s'estableix a la disposició addicional única del Real Decret-Llei 3/2016, de 2 de desembre, en el que s'adopten mesures en l'àmbit tributari i dirigides a la consolidació de les finances públiques i altres mesures urgents en matèria social. Aquest increment té en compte la millora de les condicions generals de l'economia. 

[+ info]