Actualitat Normativa

Actualitat Normativa

Real Decret 596/2016, de 2 de desembre, per a la modernització, millora i impuls de l'ús de mitjans electrònics en la gestió de l'Impost sobre el Valor Afegit

El control i la prevenció del frau fiscal són objectius prioritaris de l'Agència Estatal d'Administració Tributaria. Per aquest motiu, és necessari disposar d'informació suficient i de qualitat, així com obtenir-la de la manera més ràpida possible. En aquest context, sembla raonable pensar que el progrés substancial que s'ha produït amb l'ús de les noves tecnologies permet transformar el sistema dut a terme fins ara dels llibres registre a un sistema més modern. El present Real Decret té per objecte incorporar les modificacions reglamentàries necessàries per regular el nou sistema de llibres registre a través de la Seu Electrònica de l'Agència Tributària. Els empresaris o professionals i altres subjectes passius de l'Impost sobre el Valor Afegir, hauran de dur, amb caràcter general i en els terminis que disposa aquest Reglament, un llibre Registre de factures rebudes, un llibre Registre de béns d'inversió i un Llibre Registre de determinades operacions intracomunitàries.

[+ info]