Actualitat Normativa

Actualitat Normativa

Projecte de RD per el qual es modifica el Pla General de Comptabilitat (RD 1514/2017), el PGC Pymes (RD 1515/2017), les normes per la formulació de Comptes Anuals Consolidades aprovades per el RD 1159/2010 i les normes d'adaptació del PGC a entitats sense ànim de lucre (RD 1491/2011)

Aquesta proposta de modificació del Pla General de Comptabilitat i les seves disposicions complementàries té per objecte aconseguir l'adequada homogeneïtzació de la normativa comptable espanyola amb les normes internacionals, aconseguint que sigui més comparable la informació financera e incorporar les millores introduïdes tant per la NIIF-UE 15 per comptabilitzar els ingressos per la entrega de béns i la prestació de serveis, com per la NIIF-UE 9 per millorar la imatge fidel sobre la gestió dels instruments financers.

 

[+ info]