Actualitat Normativa

Actualitat Normativa

Ordre HAC/994/2018, de 17 de Setembre, per la qual s'estableix la relació de municipis en els quals resultarà d'aplicació els coeficients d'actualització dels valors cadastrals que estableix la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per l'any 2019

En la present Ordre s'aproven la relació de municipis que compleixen els requisits establerts a l'article 32.2 del Text Refós de la Llei del Cadastre Immobiliari, als efectes de l'aplicació dels coeficients d'actualització dels valors cadastrals dels béns immobles urbans per l'any 2019, que estableix la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per aquest exercici, de conformitat amb l'article 32.2 del Text Refós de la Llei del Cadastre Immobiliari, l'article 30.1.d) del Real Decret-Llei 8/2013, de 28 de Juny, de mesures urgents contra la morositat de les administracions públiques i de suport a entitats locals amb problemes financers i l'article 45.3.c) del Real Decret-Llei 17/2014, de 26 de desembre, de mesures de sostenibilitat financera de les comunitats autònomes i entitats locals i altres de caràcter econòmic.

La present ordre tindrà efecte a partir de l'1 de Gener de 2019.

 

[+ info]