Actualitat Normativa

Actualitat Normativa

Resolució VEH/2210/2018, de 28 de setembre, per la qual es regula la pràctica de les notificacions electròniques en l'àmbit de l'Agència Tributaria de Catalunya.

Aquesta resolució té per objecte determinar el sistema per la qual l'Agència Tributaria de Catalunya porta a terme les notificacions electròniques en l'exercici de les seves competències a partir del 2 d'octubre de 2018.

Els subjectes passius previstos a l'apartat 2 de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'Octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, estan obligats a rebre per mitjans electrònics les notificacions d'actes administratius que els dirigeix l'Agencia Tributaria de Catalunya en les seves actuacions, en els seus procediments tributaris i en la gestió recaptadora d'altres entitats i administracions públiques que tingui atribuïda o encomanada  mitjançant conveni o acord.

[+ info]