Actualitat Normativa

Actualitat Normativa

Real Decret-Llei 11/2018, de 31 d'agost, de transposició de directives en matèria de protecció dels compromisos per pensions amb els treballadors, prevenció del blanqueig de capitals i requisits d'entrada i residència de nacionals de paisos tercers i per la qual es modifica la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

 

En el Real Decret-Llei 11/2018, de 31 d'agost es regula el següent:

- Transposició Directiva UE en matèria de protecció dels compromisos per pensions amb els treballadors

- Transposició directiva de la UE en matèria de prevenció del blanqueig de capitals

- Disposicions generals. Subjectes obligats

- Mesures normals de diligencia deguda

- Mesures reforçades de diligencia deguda. Persones amb responsabilitat pública

- Conservació de documents

- Control intern. Procediments interns de comunicació de potencials incompliments

- Obligacions comerç de bens. Import superior a 10.000€

- Organització institucional. Servei Executiu de la Comissió. Cooperació Internacional.

- Règim sancionador. Comunicació d'infraccions. Tractament de les comunicacions. Protecció de les persones: comunicacions confidencials

- Registre de prestadors de serveis a societats i fideïcomisos.

- Transposició directiva UE. Requisits d'entrada i residencia de nacionals de països tercers amb finalitats d'investigació, estudis, pràctiques, voluntariat, programes d'intercanvi d'alumnes o projectes educatius i col·locació au pair.

- Autorització de residència per investigació UE

- Autorització de residència a l'estudiant per la recerca de feina o per emprendre un projecte empresarial

- Autorització de residència per pràctiques

- Modificacions Reglament LO 4/2000. Autorització d'estada per estudis, mobilitat d'alumnes, pràctiques no laborals o serveis de voluntariat. Servei de voluntariat Europeu. Mobilitat dins la UE.

- Règim jurídic de moviments de capitals i transaccions econòmiques amb l'exterior. Termini màxim de resolucions d'expedients sancionadors.

- Procediment Administratiu Comú d'Administracions Públiques. Aplaçament. Entrada en vigor de registres electrònics.

 

[+ info]