Actualitat Normativa

Actualitat Normativa

Llei 6/2018, de 3 de Juliol, de Pressupostos Generals de l'Estat per l'any 2018

A continuació es relacionen les mesures tributàries incloses a la Llei 6/2018, de Pressupostos Generals de l'Estat per l'any 2018:

- IRPF:

- Reducció per obtenció de rendiments de treball

- Deducció per rentes obtingudes a Ceuta i Melilla

- Deducció per maternitat

- Deduccions per família nombrosa o persones amb discapacitat a càrrec

- Obligació de declarar

- Nova deducció aplicable a les unitats familiars formades per residents fiscals en Estats membres de la UE o del EEE

- Deducció per inversió en empreses de nova o recent creació

- Gravamen especial sobre els premis de determinades loteries i apostes

- IMPOST DE SOCIETATS:

- Reducció de les rendes procedents de determinats actius intangibles

- Règim transitori de la reducció d'ingressos procedents de determinats actius intangibles

- Deducció per inversions en producció estrangera de llargmetratges cinematogràfics o d'obres audiovisuals

- Facultats de l'Administració per determinar la base imposable i altres elements tributàris

- Modificacions en el règim legal de pagaments fraccionats

IMPOST DE PATRIMONI

- TARIFES IAE

- IVA:

- Exempcions interiors. Serveis prestats per unions, agrupacions o entitats autònomes, incloses les AIE en els seus membres.

- Exempcions en les exportacions de béns

  - Exempcions en les operacions assimilades a les exportacions

- Tipus impositius reduits

- Serveis prestats per via electrònica, de telecomunicacions i de radiodifusió o de televisió

- ITP/AJD:

- Actualitza l'escala que grava la transmissió i rehabilitació de grandeses i títols nobiliaris a l'1%

- IMPOST SOBRE ACTIVITATS DE JOC

- Tipus de gravamen

  - Tipus de gravamen de les operadores amb residència fiscal en els seus territoris i realment radicades a les Ciutats Autònomes de Ceuta i Melilla.

- IMPOSTOS ESPECIALS

- Impost sobre Hidrocarburs

  - Exempcions impost especial sobre el carbó

  - Impost especial sobre l'electricitat

 - ALTRES IMPOSTOS

- Impost sobre Gasos Fluorats d'efecte Hivernacle

- TAXES I ALTRES TRIBUTS

- ALTRES MESURES TRIBUTÀRIES-ECONÒMIQUES[+ info]