Actualitat Normativa

Actualitat Normativa

Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic

Amb la present Llei queda derogat el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic aprovat pel Real Decret Legislatiu 3/2011, així com quantes disposicions d'igual o inferior rang s'oposin a la present Llei.

[+ info]