Actualitat Normativa

Actualitat Normativa

Ordre HFP/544/2018, de 24 de maig, per la qual s'aprova el model 179 "Declaració informativa trimestral de la cessió d'ús d'habitatges amb finalitats turístiques" i s'estableixen les condicions i el procediment per la seva presentació.

El Real Decret 1070/2017, de 29 de desembre, introdueix un nou article 54 ter en el Reglament General de les actuacions i els procediments de gestió e inspecció tributaria i de desenvolupament de les normes comunes dels procediments d'aplicació dels tributs, aprovat pel Real Decret 1065/2007, de 27 de juliol, regulant l'obligació d'informar sobre la cessió d'ús d'habitatges amb finalitats turístiques.

[+ info]