Actualitat Normativa

Actualitat Normativa

Resolució de 22 de maig de 2018, del Departament de Duanes e Impostos Especials de l'Agencia Estatal d'Administració Tributaria, per l'elaboració de les estadístiques d'intercanvis de béns entre Estats membres (Sistema Intrastat)

Amb la present Resolució es procedeix al següent:

- Aprovació de les instruccions per la formalització de la declaració Intrastat.

- Les declaracions Intrastat que corresponen a operacions realitzades en períodes de referència anteriors a l'entrada en vigor de la present disposició, es regiran pel que s'estableix en la Resolució de 27 de gener de 2009, de la Presidència de l'Agencia Estatal d'Administració Tributària, per l'elaboració de les estadístiques d'intercanvis de béns entre Estats Membres (Sistema Intrastat), en tot allò que no contradigui l'establert a l'Ordre HFP/36/2018 pel que s'estableixen determinades disposicions relatives al Sistema Intrastat.

- Per les operacions realitzades en períodes de referència posteriors a l'entrada en vigor de la present Resolució, cessarà la vigència de la Resolució de 27 de gener de 2009, de la Presidència de l'Agencia Estatal d'Administració Tributaria, per l'elaboració de les estadístiques d'intercanvis de béns entre Estats membres (Sistema Intrastat), en els terminis previstos en la disposició derogatòria única de la Ordre HFP/36/2018.

- L'entrada en vigor és de 29-05-2018

[+ info]