Actualitat Normativa

Actualitat Normativa

Ordre HFP/441/2018, de 26 d'abril, per la que s'aproven els models de declaració de l'Impost de Societats i de l'Impost de la Renda dels No Residents corresponent a establiments permanents i entitats en règim d'atribució de rendes constituïdes a l'estranger amb presència en territori espanyol, pels períodes impositius iniciats entre l'1 de gener i el 31 de desembre de 2017.

- Aprovació dels models de declaració de l'Impost de Societats i de l'Impost de la Renda de No Residents (establiments permanents i entitats en règim d'atribució de rendes constituïdes a l'estranger amb presència en territori espanyol).

- Forma de presentació dels models 200 i 220 de declaració de l'Impost de Societats i de l'Impost de la Renda de No Residents (establiments permanents i entitats en règim d'atribució de rendes constituïdes a l'estranger amb presència en territori espanyol).

- Pagament dels deutes tributaries resultants de les declaracions de l'Impost de Societats i de l'Impost de la Renda de No Residents corresponent a establiments permanents i entitats en règim d'atribució de rendes constituïdes a l'estranger amb presència en territori espanyol, models 200 i 220, mitjançant domiciliació bancària.

- Habilitació i condicions generals per la presentació electrònica de les declaracions de l'Impost de Societats i de l'Impost de la Renda de No Residents corresponent a establiments permanents i entitats en règim d'atribució de rendes constituïdes a l'estranger amb presència de territori espanyol.

- Procediment per la presentació electrònica de les declaracions de l'Impost de Societats i de l'Impost de la Renda de No Residents corresponent a establiments permanents i entitats en règim d'atribució de rendes constituïdes a l'estranger amb presència de territori espanyol.

- Termini de presentació dels models 200 i 220 de declaració de l'Impost de Societats i de l'Impost de la Renda de No Residents (establiments permanents i entitats en règim d'atribució de rendes constituïdes a l'estranger amb presència en territori espanyol).
[+ info]