Actualitat Normativa

Actualitat Normativa

Nous models per la presentació en el Registre Mercantil dels Comptes Anuals dels subjectes obligats a la seva publicació.

 

Es tracta de l'adaptació del model normal al RD - Llei 18/2017 en matèria d'informació no financera i diversitat i d'un nou formulari de "declaració d'identificació del "titular real" de la societat o entitat que diposita comptes anuals individuals - no consolidades-, en compliment de la Directiva (UE) 2015/849 relativa a la prevenció de la utilització del sistema financer pel blanqueig de capitals o finançament del terrorisme, en què el seu termini de transposició va finalitzar el 26 de juny de 2017.

 

[+ info]