Actualitat Normativa

Actualitat Normativa

Ordre HFP/293/2018, de 15 de març, per la qual es modifica la Ordre EHA/3482/2007, de 20 de novembre, per la qual s'aproven determinats models en relació amb els Impostos Especials de Fabricació i amb l'impost sobre Vendes Minoristes de determinats hidrocarburs.

El Real Decret 1075/2017, de 30 de desembre, per el qual es modifica entre altres el Reglament dels Impostos Especials, aprovat per el Real Decret 1165/1995, de 7 de juliol, ha introduït una sèrie de canvis que afecten en els articles 2, 6 i 15 de la Ordre EHA/3482/2007, de 20 de novembre i els seus annexes XV i XLII. La recent modificació del Reglament d'Impostos Especials obliga a afegir un nou article 18 que aprova models de declaració subscrita pels consumidors finals de gasoil bonificat, previst en la nova redacció de l'article 106.4 del Reglament dels Impostos Especials, afegint dos annexes en funció de que la declaració cobreix un únic subministrament o bé varis subministraments al mateix consumidor final.

[+ info]