Actualitat Normativa

Actualitat Normativa

Modificacions del Reglament General de desenvolupament de la LGT en matèria de revisió en via administrativa (RD 520/2005) efectuades per el RD 1073/2017

Es procedeix a la modificació dels aspectes següents:

- Suspensió del procediment de revisió en cas de procediment amistós

- Procediments especials de revisió. Procediment per la revocació

- Recurs de reposició. Tramitació. Suspensió de l'acte impugnat

- Reclamacions econòmic-administratives:

- Organització

- Òrgans unipersonals

- Quantia de reclamació

- Acumulació

- Supòsit de suspensió

- Garanties de suspensió

- Procediment general econòmic-administratiu. Notificacions

- Procediment general econòmic-administratiu. Costos del procediment

- Procediment en única o primera instància. Incompetència territorial i jeràrquica

- Procediment en única o primera instància. Qüestió prejudicial

- Procediment en única o primera instància. Recurs d'anul·lació

- Recursos en via econòmic-administrativa. Recurs d'alçada ordinari, recurs extraordinari d'alçada per unificació de criteri i recurs extraordinari per la unificació de doctrina

- Procediment abreujat

- Execució de resolucions

- Execució de les resolucions administratives. Obligacions connexes

- Reducció proporcional de garanties aportades per la suspensió

- Normes especials. Compliment de resolució


 

[+ info]